Úvodní strana > O nás > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI ELIT CZ, spol. s r.o.

1.             Úvodní ustanovení

1.1         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost ELIT CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1283/18, PSČ 155 00, IČO: 45240337, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 6638 (dále jen „ELIT“, nebo „Dodavatel“), jako dodavatel zboží v souladu s jejím předmětem podnikání, zejména v oblasti prodeje náhradních dílů pro osobní automobily, užitkové automobily, nákladní automobily a motocykly, za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízeného zboží pro své zákazníky, a to v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

1.2         Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce Dodavatele www.elit.cz.

2.             Vymezení pojmů

2.1         Ceníkem se rozumí aktuálně platný přehled cen Zboží vypracovaný Dodavatelem obsažený v Katalogu Dodavatele a přístupný na internetové adrese: www.elit.cz. Ceník stanoví závazně ceny pro dodávky Zboží sjednané mezi Dodavatelem a Zákazníkem za plnění Dodavatele.

2.2         Dodacím dokladem se rozumí dokument, na základě kterého je zpravidla podpisem Zákazníka potvrzeno řádné předání a převzetí objednaného Zboží mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Dodacím dokladem je zejména dodací list, protokol o předání, faktura s doložkou převzetí zboží.

2.3         Dodacím místem se rozumí adresa určená Zákazníkem nebo adresa příslušného kontaktního místa Dodavatele určeného Dodavatelem jako místo k předání a převzetí Zboží, které je na území České republiky.

2.4         Dodavatelem nebo též ELIT se rozumí společnost ELIT CZ, spol. s r.o. specifikovaná v čl. 1.1 těchto VOP.

2.5         Katalogem Dodavatele se rozumí seznam Zboží v elektronickém prodejním systému (eCat a eCat mini), popř. e-shopu Dodavatele, přístupný na oficiálních internetových adresách Dodavatele: www.elit.cz. Katalog Dodavatele přístupný na výše uvedené internetové adrese představuje aktuálně platnou nabídku Zboží nabízeného Dodavatelem.

2.6         OZ se rozumí občanský zákoník, jak je definován v čl. 1.1 těchto VOP.

2.7         OSŘ se rozumí zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2.8         Objednávkou se rozumí jednostranné právní jednání Zákazníka, kterým Zákazník závazně objednává u Dodavatele Zboží nebo služby. Povinné náležitosti Objednávky jsou uvedeny v  čl. 4 těchto VOP.

2.9         Zbožím se rozumí jakékoli typizované zboží specifikované a nabízené v Katalogu Dodavatele, označené názvem a katalogovým číslem.

2.10     Smlouvou se rozumí smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem založený způsobem uvedeným v čl. 3.1 těchto VOP.

2.11     VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, jak je uvedeno v čl. 1.1 výše.

2.12     Zákazníkem se rozumí osoba, která v souladu s těmito VOP uzavře s Dodavatelem Smlouvu.

3.             Smlouva

3.1         Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Dodavatelem v souvislosti s plněním Dodavatele realizovaným v souvislosti s dodávkou Zboží vzniká:

(i)            přijetím Objednávky Zákazníka Dodavatelem, ke kterému dochází buď písemnou akceptací po obdržení Objednávky a/nebo okamžikem splnění Objednávky nebo její části ze strany Dodavatele; k písemné akceptaci Objednávky dochází buď poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronicky (e-mailem);

(ii)          akceptací elektronické Objednávky Zákazníka učiněné v elektronickém prodejním systému Dodavatele pod přidělenými přihlašovacími údaji prostřednictvím Katalogu Dodavatele (eCat, eCat mini) nebo e-shopu Dodavatele dostupného na internetové adrese Dodavatele www.elit.cz; k akceptaci elektronické Objednávky dochází elektronickým potvrzením v objednacím systému Dodavatele;

(iii)        uzavřením samostatné smlouvy v písemné formě; V případě, že je uzavřena rámcová smlouva (např. smlouva o odběru výrobků a koupi zařízení, rámcová smlouva o kupních podmínkách apod.), specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek Zboží mezi Zákazníkem a Dodavatelem, na základě které dochází k dílčímu plnění podle dílčích Objednávek Zákazníka, které byly akceptovány (přijaty) Dodavatelem způsobem uvedeným v čl. 3.1(i) těchto VOP, nebo podle dílčích smluv uzavřených mezi Zákazníkem a Dodavatelem Zákazníka. Smlouva je podle povahy sjednaného plnění buď smlouvou kupní, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou, vždy uzavíranou v režimu OZ.

3.2         V případě, že je dále v těchto VOP uveden odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří nebo je její součástí, jako je Objednávka, příloha, Ceník, VOP apod.

4.             Objednávka Zboží

4.1         Zákazník si objednává Zboží v elektronickém prodejním systému Dodavatele (eCat, eCat mini), popř. v e-shopu, přes internetovou adresu www.elit.cz poté, co se na této internetové adrese příslušným způsobem zaregistruje a uvede své přihlašovací údaje, a to dle postupu tam uvedeného.

4.2         Zákazník je dále oprávněn objednat si Zboží jiným než výše uvedeným způsobem, a to prostřednictvím Objednávky učiněné buď písemně (poštou, kurýrem, faxem, elektronicky) nebo telefonicky, jsou-li splněny podmínky stanovené v těchto VOP. Takto učiněná objednávka je považována za závaznou i tehdy, pokud Zákazník nemá s Dodavatelem uzavřenou rámcovou smlouvu ve smyslu čl. 3.1 (iii) těchto VOP. V případě sporu o obsah telefonické Objednávky nese důkazní břemeno Zákazník.

4.3         Objednávku lze doručit Dodavateli v pracovní dny v rámci otevírací doby jednotlivých poboček Dodavatele zveřejněné na jeho internetové adrese www.elit.cz, a to prostřednictvím kontaktních míst Dodavatele specifikovaných v čl. 10 těchto VOP. Objednávky doručené Dodavateli mimo zde uvedenou pracovní dobu se považují za doručené následující den, kdy platí otevírací doba příslušné pobočky Dodavatele. V případě Objednávky učiněné prostřednictvím elektronického prodejního systému Dodavatele, popř. e-shopu, dle čl. 3.1(ii) těchto VOP však lze doručit Dodavateli Objednávku kdykoli.

4.4         Objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje a přílohy, nedohodnou-li se strany jinak:

(i)            obchodní firma Zákazníka, sídlo, IČ, DIČ;

(ii)          jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat Zákazníka v souvislosti s Objednávkou (včetně převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon, fax, email). Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že Dodavatel není oprávněn zjišťovat oprávnění osoby zastupující Zákazníka;

(iii)        druh objednávaného Zboží a jeho množství;

(iv)        označení Zboží podle položek (objednacího kódu) v Katalogu Dodavatele;

(v)          cenu za jednotku objednávaného Zboží dle Ceníku (bez DPH), celkovou cenu za veškeré objednané Zboží (bez DPH);

4.5         Strany se dohodly, že pro účely každé jednotlivé Objednávky nebo dílčí Smlouvy platí, není-li výslovně uvedeno jinak, že:

(i)            Zákazník se seznámil s vyloučením níže uvedených ustanovení OZ a že jejich vyloučení vystavením Objednávky a jejím doručením Dodavateli akceptuje:

a)             § 558 odst. 2 OZ v té části, která uvádí, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující účinek;

b)             § 1732 odst. 2 OZ, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určitou cenu učiněný v Katalogu nebo reklamou je nabídkou;

c)             § 1740 odst. 3 OZ a ustanovení § 1751 odst. 2 OZ, které stanoví, že je smlouva uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran;

d)             § 1799 a § 1800 OZ, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti;

e)             § 1978 odst. 2 OZ, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek automatické odstoupení od smlouvy;

f)              § 2108 OZ, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění;

(ii)          Zákazník byl seznámen a souhlasí vystavením Objednávky a jejím doručením Dodavateli a že současně:

a)             Dodavatel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plné výši bez ohledu na případné úroky z prodlení;

b)             Dodavatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu, pokud je sjednána, a úroky z úroků;

c)             Zákazník na sebe okamžikem uzavření Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ;

(iii)        Zákazník prohlásil, že se nepovažuje za slabší smluvní stranu v porovnání s Dodavatelem a že měl možnost seznámit se s textem a obsahem Smlouvy, obsahu rozumí, má zájem jím být vázán a smluvní ujednání považuje za dostatečně projednaná;

(iv)        v případě Objednávky doručované poštou, kurýrem, nebo faxem na podpis Zákazníka/oprávněného zástupce;

(v)          v případě telefonické Objednávky Zákazník uvede veškeré údaje požadované telefonním operátorem, maximálně však v rozsahu ustanovení pod body (i) až (iii) tohoto čl. 4.4 VOP.  

4.6         Vystavená Objednávka je pro Zákazníka závazná do okamžiku požadovaného termínu plnění, který je v souladu s těmito VOP nebo byl jinak vzájemně dohodnut.

4.7         Objednávku, která není vystavena v souladu s těmito VOP, případně jinými dokumenty tvořícími Smlouvu, je Dodavatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla Dodavateli nikdy doručena.

4.8         Dodavatel je oprávněn, nikoli povinen, kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou Objednávku, nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné Objednávce s podpisovým vzorem doloženým Zákazníkem. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Zboží nebo nesouladu mezi podpisem na Objednávce a podpisovým vzorem, je Dodavatel oprávněn plnění podle Objednávky odmítnout nebo požadovat její dodatečné potvrzení jím zvolenou písemnou formou.

4.9         Dodavatel je oprávněn nepřijmout Objednávku, pokud Zákazník nemá ke dni vystavení Objednávky vyrovnány veškeré splatné dluhy vůči Dodavateli.

4.10     Ocitne-li se Zákazník v prodlení s platbou jakýchkoli splatných faktur, je Dodavatel oprávněn s okamžitou účinností pozastavit dodávky Zboží, a to až do úplného zaplacení splatných dluhů a jejich příslušenství. Takové pozastavení dodávek není porušením Smlouvy a Dodavatel nenese odpovědnost za případnou tím způsobenou újmu.

5.             Místo dodání a převzetí Zboží

5.1         Zboží je dodáváno na Dodací místo specifikované Zákazníkem v Objednávce nebo v jiném dokumentu tvořícím Smlouvu. K řádnému splnění Objednávky ze strany Dodavatele dochází okamžikem předání a převzetí Zboží mezi Dodavatelem a Zákazníkem v Dodacím místě nebo na příslušné pobočce.

5.2         Zákazník je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Zjevné a množstevní vady Zboží je Zákazník povinen vytknout vůči Dodavateli při převzatí Zboží.

5.3         Převzetí Zboží potvrdí Zákazník písemně (svým podpisem) na Dodacím dokladu, čímž stvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraného Zboží s údaji uvedenými v Dodacím dokladu. Zákazník zajistí, že potvrzení na Dodacím dokladu bude obsahovat řádné označení Zákazníka a uvedení (čitelným hůlkovým písmem) jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje, a její podpis. Zákazník je odpovědný za to, že osoba přebírající Zboží v Dodacím místě, je k tomu oprávněna, a převzetí učiní způsobem v těchto VOP uvedeným.

5.4         Zákazník oznámí Dodavateli předem seznam osob oprávněných k převzetí Zboží v Dodacím místě, nejčastěji uvedením na Objednávce nebo v jakémkoli dokumentu tvořícím Smlouvu. Nebudou-li takové osoby Zákazníkem oznámeny, nebo nebude-li taková osoba v okamžiku doručení Zboží při předávání přítomna, pak bude Dodavatel považovat za osobu oprávněnou k převzetí Zboží osobu, která zpravidla převzetí za Zákazníka potvrzuje, nebo osobu, která v daném případě v provozovně Zákazníka vykonává funkci, se kterou je přejímání dodávek spojeno. Pokud Zákazník připustí, aby přejímání Zboží uskutečňovaly za něj i jiné osoby, než zde uvedené, nemůže se v důsledku toho dovolávat neplatnosti Smlouvy nebo se zbavit odpovědnosti za plnění svých povinností podle Smlouvy. 

5.5         V případě, že po dodání dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce Zboží z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Zákazníka na Dodacím dokladu, považuje se dodávka Zboží za řádně splněnou a Zákazníkem převzatou, ledaže Zákazník prokáže, že Dodavatel musel vědět, že k dodání došlo v rozporu s příslušnou Objednávkou.

5.6         Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Dodavatele o změně Dodacího místa určeného k předání a převzetí Zboží. Do té doby je dodávka Zboží řádně splněna jejich dodáním na původní Dodací místo a Dodavatel neodpovídá za případné prodlení nebo škody způsobené v souvislosti s takovým dodáním Zboží.

5.7         Okamžikem převzetí Zboží dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy, poškození, ztráty apod.) na Zákazníka. K přechodu vlastnického práva k předanému a převzatému Zboží dochází až úplným zaplacením sjednané ceny za takové Zboží.

6.             Termín dodání

6.1         Dodavatel se zavazuje dodat Zboží Zákazníkovi do Dodacího místa co nejdříve po doručení Objednávky na kontaktní místa Dodavatele ve smyslu čl. 10 těchto VOP nebo po doručení Objednávky do Katalogu Dodavatele, popř. e-shopu, dle čl. 3.1(ii) těchto VOP v závislosti na aktuální skladové dostupnosti Zboží a dalších okolnostech souvisejících s dodáním Zboží, nejdéle však do jednoho týdne od doručení Objednávky, nedohodnou-li si Strany jiný termín dodání Zboží v akceptaci Objednávky, ve Smlouvě, nebo jinak.

7.             Další podmínky dodání Zboží

7.1         Zákazník je povinen poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost tak, aby Dodavatel mohl řádně a včas plnit povinnosti dle Smlouvy, zejména je Zákazník povinen na žádost Dodavatele předat všechny potřebné informace, podklady, specifikace, vysvětlení a upřesnění svých požadavků nutných k dodání objednaného Zboží. Dodavatel je povinen si součinnost v případě potřeby včas vyžádat a upozornit na ni Zákazníka. O dobu prodlení Zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti v souvislosti s dodávkou Zboží se prodlužuje termín dodání stanovený dle Smlouvy pro dodávku takového Zboží.

7.2         Zákazník má právo převzaté Zboží v případě jeho vad reklamovat nebo jakékoli Zboží vrátit Dodavateli, a to za podmínek uvedených v aktuálních Podmínkách pro vrácení Zboží a Reklamačním řádu zveřejněném na www.elit.cz.

7.3         Dodavatel je oprávněn použít pro plnění svých závazků podle Smlouvy subdodavatele. V takovém případě platí, že Dodavatel odpovídá za poskytnuté plnění tak, jako by plnil sám.

8.             Cena a platební podmínky

8.1         Cena za Zboží je stanovena dohodou ve výši podle Ceníku Dodavatele.

8.2         Vystavením Objednávky se Zákazník zavazuje k úhradě ceny za objednané Zboží ve výši podle Ceníku platného v době vystavení takové Objednávky.

8.3         Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodáním objednaného Zboží, zejména s balením Zboží, jeho označením, zajištěním příslušných dokladů, Dodacích dokladů a dopravy na Dodací místo, včetně pojištění. Doprava na Dodací místo, popř. vykládka, však může být zpoplatněna a Zákazníkovi účtována samostatně.

8.4         Zákazník objednáním Zboží u Dodavatele potvrzuje, že souhlasí s cenami za Zboží podle platného Ceníku, není-li mezi Zákazníkem a Dodavatelem písemně dohodnut ceník jiný.

8.5         Cena bude hrazena za Zboží skutečně dodané, a to na základě faktury Dodavatele. Faktura bude zpravidla vystavená ke dni dodání Zboží Zákazníkovi a doručená do Dodacího místa spolu s dodávkou Zboží, nebude-li výslovně ve Smlouvě uvedena fakturační adresa jiná.  Faktura vystavená Dodavatelem je platební a daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.

8.6         V případě bezhotovostní platby budou cena a veškeré jiné pohledávky vyúčtované podle Smlouvy splatné v termínu splatnosti určeném fakturou. Řádnou úhradou pohledávky se přitom rozumí připsání příslušné částky na účet věřitele.

8.7         V případě prodlení Zákazníka s úhradou splatné pohledávky Dodavatele vyúčtované Zákazníkovi v souladu se Smlouvou bude Zákazník povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu sjednanou Smlouvou a úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. Dodavatel má zároveň nárok na náhradu újmy v plné výši. Ustanovení čl. 11.4 těchto VOP tím není dotčeno.  

8.8         V souladu s ustanovením § 1806 OZ může Dodavatel požadovat též úroky z úroků.

9.             Katalog Dodavatele

9.1         Katalog Dodavatele je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na oficiální internetové adrese Dodavatele: www.elit.cz

9.2         K aktualizaci Katalogu Dodavatele dochází průběžně po celý rok.

10.         Kontaktní místa a osoby

10.1     Kontaktními poštovními adresami Zákazníka a Dodavatele jsou adresy jejich sídla uvedené ve Smlouvě, není-li v konkrétním případě sjednána kontaktní adresa jiná.

10.2     Kontaktní místa Dodavatele pro přijímání jakýchkoli oznámení a sdělení Zákazníka (zejména Objednávek, reklamací, atd.) jsou, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak, jednotlivá prodejní místa Dodavatele zveřejněná na internetové adrese Dodavatele: www.elit.cz.

10.3     Příslušná kontaktní místa (adresy, čísla) uvedená výše v odst. 10.2 tohoto článku zveřejňuje Dodavatel zároveň na své oficiální internetové adrese www.elit.cz.

10.4     Zákazník je povinen jakoukoli změnu určené kontaktní adresy/osoby/čísla nejprve s dostatečným předstihem písemně oznámit Dodavateli. V případě nesplnění této povinnosti platí, že Zákazník změnu určené kontaktní adresy/osoby/čísla neprovedl.

11.         Náhrada újmy

11.1     Každá ze smluvních stran odpovídá druhé straně za újmu, kterou způsobí porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, ledaže prokáže, že k tomu došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Náhrada takto vzniklé újmy ze strany Dodavatele je omezena částkou odpovídající ceně za dodání Zboží dle Smlouvy, kterého se porušení týká, a to s výjimkou případů, kdy byla škoda způsobena úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti.

11.2     Okolnostmi vylučujícími odpovědnost je jakákoli událost nebo souhrn okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu odpovědné strany, nastaly nezávisle na její vůli a brání jí (dočasně nebo trvale) ve splnění jejich povinností dle Smlouvy, včetně mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli odpovědné strany.

11.3     O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění.

11.4     Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé:

(i)                 náhradu ušlého zisku; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;

(ii)               náhradu škody, která vznikne v souvislosti s Objednávkou učiněnou telefonicky; a

(iii)             nemajetkovou újmu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

11.5     Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany budou hradit škodu způsobenou výlučně druhé straně, nikoli třetí osobě. 

12.         Důvěrné informace

12.1     Při jednání o uzavření Smlouvy, jakož i v rámci plnění Smlouvy si mohou smluvní strany vzájemně poskytnout informace, které budou obchodním tajemstvím poskytující strany nebo budou považovány poskytující stranou za důvěrné, to zejména ujednání Smlouvy, obchodní nebo marketingové plány, nabídky včetně cenových, jakékoli návrhy smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery (dále jen „Důvěrné informace“). Přijímající smluvní strana je povinna zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost a použít je pouze k účelu, pro který byly předávající smluvní stranou poskytnuty, a zavázat k tomuto i všechny své zaměstnance či jiné osoby, které mají k Důvěrným informacím přístup. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení Smlouvy do doby, než budou příslušné Důvěrné informace zveřejněny poskytující stranou nebo třetí osobou.

13.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1     Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

13.2     Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Zákazníků ze strany Dodavatele jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. http://www.elit.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html.

14.         Trvání a ukončení Smlouvy

14 

14.1Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.

14.2     Smlouva je uzavřena na dobu splnění samostatně vystavené Objednávky Zákazníka nebo na dobu sjednanou ve Smlouvě.

14.3     Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, dojde k ukončení Smlouvy písemnou výpovědí kterékoli ze stran bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak.

14.4     K okamžiku účinků ukončení Smlouvy zanikají vystavené Objednávky (nebo jejich část) na dodávky Zboží, které nebyly k tomuto okamžiku dodány; ve vztahu ke Zboží, které bylo k tomuto okamžiku dodáno, ale nebylo uhrazeno, zůstává Smlouva a tyto VOP v platnosti a Zákazník je povinen za takové Zboží Dodavateli zaplatit sjednanou cenu, neoznámí-li Dodavatel Zákazníkovi, že požaduje namísto úhrady takového Zboží jeho vrácení.

14.5     Ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek automatické odstoupení od smlouvy, se nepoužije.

15.         Řešení sporů

14      

15      

15.1     Strany se na základě písemného prohlášení jedné ze stran o jakémkoli sporu nebo nároku pokusí dosáhnout smírného řešení týkajícího se sporné záležitosti.

15.2     Dodavatel informuje Zákazníka, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je pro mimosoudní řešení sporu spotřebitele s Dodavatelem příslušným orgánem Česká obchodní inspekce. Místně příslušné inspektoráty ČOI a jejich kontakty jsou uvedeny na adrese: www.coi.cz.

15.3     Není-li možné dosáhnout smírného řešení týkajícího se všech sporných záležitostí, bude jakýkoli přetrvávající spor nebo nárok postoupen a s konečnou platností řešen v rámci řádného soudního řízení. Strany se ve smyslu § 89a OSŘ dohodly, že věcně příslušný soud v sídle Dodavatele je místně příslušným soudem prvního stupně pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti se Smlouvou, včetně sporu o její platnost, nestanoví-li zákon jinou výlučnou příslušnost.

16.         Další a závěrečná ujednání

15      

16      

16.1     Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

16.2     Zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani postoupit Smlouvu, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. V případě postoupení Smlouvy se Zákazník neosvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení a je povinen plnit, pokud neplní postupník. Dodavateli zůstávají zachovány všechny námitky ze Smlouvy vůči postupníkovi i Zákazníkovi.

16.3     Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu OZ. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP a Smlouvě, se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky, zejména OZ.

16.4     Všeobecné obchodní podmínky Dodavatele platí ode dne jejich zveřejnění na oficiální internetové stránce Dodavatele www.elit.cz do jejich zrušení nebo zveřejnění nových obchodních podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Zákazníkem a Dodavatelem se posuzují vždy podle ustanovení všeobecných obchodních podmínek platných v době uzavření příslušné Smlouvy.

16.5     V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících Smlouvu platí ujednání zvláštních podmínek v tomto pořadí:

(i)                 ujednání obsažená v (dílčí) Objednávce;

(ii)               ujednání v samostatné Smlouvě dle čl. 3.1(iii) těchto VOP;

(iii)             ujednání v Ceníku;

(iv)             ujednání ve VOP.

16.6     Tyto VOP platí podpůrně i v případě, kdy Dodavatel sjedná se svým Zákazníkem zvláštní podmínky pro nekatalogové zboží. V případě odchylných písemných ujednání platí přednostně ustanovení zvláštních podmínek. 

16.7     Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami Zákazníka a Dodavatele.

16.8     Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád Dodavatele a Podmínky pro vrácení Zboží Dodavatele, jež jsou zveřejněné na internetové adrese Dodavatele: www.elit.cz.

16.9     Podpisem těchto VOP Zákazník souhlasí s prováděním a zasíláním elektronické fakturace ze strany Dodavatele.    

16.10 V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy bude shledáno zdánlivým, neplatným, neúčinným, neproveditelným, v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy nebo nevynutitelným, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení. Strany v takovém případě sjednají takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu stran vyjádřeném ve Smlouvě.

16.11 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Všeobecné obchodní podmínky v PDF ke stažení

eCat Elektronický katalog