Reklamace

Na této stránce si můžete stáhnout tyto formuláře a informace:

 • Reklamační řád ke stažení ve formátu pdf ZDE K nahlédnutí je reklamační řád níže na této stránce.
 • Doplňkový reklamační protokol ZDE.
 • Záznam o převzetí zboží k reklamačnímu řízení ZDE.
 • Podmínky pro vracení starých dílů - "kuchařka" ZDE.
 • Podmínky pro vracení starých dílů řízení ZDE
 • Podmínky pro vrácení zboží ZDE.
 • Prohlášení o zárukách ZDE

PRO FORMA FAKTURA

 • Manuál jak správně vyplnit PRO FORMA FAKTURU ZDE.
 • Vzor správně vyplněné PRO FORMA FAKTURY ZDE.
 • Šablona pro vyplnění (EXCEL) ZDE.
 • Šablona pro vyplnění (PDF) ZDE.

Reklamační řád

1)                  Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit právo kupujícího z vadného plnění, popř. právo ze záruky, jež se týká zboží zakoupeného u prodávajícího, tj. společnosti ELIT CZ, spol. s r. o.

 

2)                  Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem se použijí rovněž ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

3)                  Kupující – spotřebitel je podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím. Spotřebitele se v tomto reklamačním řádu netýká ustanovení v bodech č.  22 a č. 23 tohoto reklamačního řádu.

 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání s tímto zbožím, tj. který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

4)                  Zboží je vadné:

-       jestliže není v ujednaném množství, jakosti a provedení, popř. jakosti a provedení pro účel patrný ze smlouvy, nebo pro účel vhodný.

 

5)                  Při prodeji v obchodě kupujícímu, který je spotřebitelem, se za vadu považuje, pokud zboží:

-       nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

-       nehodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-       neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-       není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

-       nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6)                  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá taková vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (tedy při převzetí), i když se tato vada projeví později.

 

7)                  K uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen oznámit prodávajícímu výskyt zjevné a množstevní vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, tedy při převzetí zboží, nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží.  Později toto právo zaniká.

 

8)                  K uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen oznámit prodávajícímu výskyt skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit, nejpozději do 2 let ode dne převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, který je spotřebitelem, při prodeji zboží v obchodě, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

9)                  Pokud prodávající poskytl svým prohlášením při prodeji záruku za jakost zboží, zavazuje se prodávající, že po záruční dobu, jež počíná běžet od převzetí zboží, bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

 

10)              Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost zboží kupujícímu nenáleží, jde-li o vadu zboží,

a)      kterou si kupující způsobil sám, např. použitím zboží v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá;

b)      která vznikla v důsledku běžného opotřebení;

c)      která vznikla úmyslným poškozením;

d)      která byla způsobena vlivem vnějších okolností a vlivem povětrnostních podmínek;

e)      která vznikla u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, a odborná montáž nebyla provedena, popř. tato skutečnost nebyla prokázána,

f)       o které kupující při převzetí zboží věděl nebo vědět měl.

 

11)              Prodávající poskytuje pro své zboží záruku v délce trvání dle zvláštního PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO O ZÁRUČNÍCH DOBÁCH. Právo z vadného plnění za předpokladu uvedeného v odst. 6 tohoto reklamačního řádu tím není dotčeno. Zvláštní záruční doba je mimo jiné u:

a)      zboží zuživatelného charakteru, jako jsou baterie, monočlánky, akumulátory, světlené zdroje, provozní kapaliny apod., které jsou samostatnou věcí nebo součástí věci jiné, poskytována je omezená záruka v délce trvání 6 měsíců od prodeje tohoto zboží. Výjimkou jsou interní startovací zdroje, na které prodávající záruku neposkytuje;

b)      zboží servisní a garážové techniky, na něž je poskytnuta záruka v délce 12 měsíců.

 

12)              U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 

13)              U velké garážové techniky (Pevné zvedáky, plničky klimatizací, geometrie atd.) musí být instalace, vzhledem k její technické náročnosti provedena osobou odborně způsobilou. V případě, že budou tato zařízení instalována jinou osobou než certifikovaným technikem Elit, je zákazník povinen pro uplatnění práv ze záruky, prokázat odbornou způsobilost osoby provádějící instalaci. Instalace zařízení musí vždy proběhnout do 3 měsíců od jeho odevzdání zákazníkovi. V opačném případě bude záruka krácena o příslušnou dobu, jež uběhla od prvního dne čtvrtého měsíce od odevzdání této garážové techniky zákazníkovi do dne provedení instalace.

 

Zařízení pro pneuservis – pro správnou funkci pneuservisních strojů (zejména vyvažovaček) je nutné, aby byl stroj na rovné pevné podlaze a řádně ukotvený. V opačném případě nemůžou být opravy závad způsobených neukotvením a špatnou podlahou brány jako záruční.

 

14)              Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, resp. ze záruky za jakost, reklamaci u prodávajícího, a to v provozovně prodávajícího, kde zboží zakoupil.  Kupující musí prodávajícímu při reklamaci kromě předložení vadného zboží prokázat:

a)      zakoupení zboží: dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou),

b)      provedení odborné montáže u zboží, které bylo určeno k odborné montáži: dokladem odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován,

c)      řádné užívání zboží, umožňuje-li to povaha zboží: výpisem z diagnostiky

d)      veškeré informace o vozidle, pro které bylo zboží určeno, a proběhu km

e)      v případě originálních OE dílů:

-       předložením VIN vozidla

-       předložením výpisu z originální diagnostiky výrobce (tj. diagnostiky zajišťované autorizovaným servisem výrobce) v případě el. dílu nebo načtením do systému výrobce v případě mechanického dílu. (Prodávající, resp. výrobce nehradí náklady jiné diagnostiky, stejně jako demontáž/výměnu dílu v jiném než autorizovaném servisu.

f)       v případě produktů výrobce Robert Bosch:

-       předložením velkého technického průkazu k doložení, zda reklamující je spotřebitel

g)      v případě velké garážové techniky (včetně pneuservisu, kompresoru, plničky, klimatizace, plničky převodovek, zvedáku, geometrie, myčky kol apod.):

-       doložením zprovoznění technikem prodávajícího nebo osobou prodávajícím pověřenou,

h)      v případě produktů Professional výrobce Kärcher:

-       doložením uvedení dílu do provozu autorizovaným servisem Kärecher nebo osobou pověřenou Kärcher uvedenou na www.karcher.cz

-       při reklamaci nejprve kontaktovat autorizovaný servis Kärcher:

Kärcher spol. s.r.o. Modletice 141 PSČ 251 01 Modletice 

Kärcher Center Brno Heršpická 11c, PSČ  639 00 Brno-Štýřice

Kontaktní e-mail: servis@karcher.cz

 

15)              Při reklamaci je kupující povinen prokázat vadu zboží fyzickým předložením vadného zboží tak, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit. Výjimečně v případě velkých celků či těžce manipulovatelných dílů (jako např. velké zvedáky, myčky kol apod.) bude po oznámení reklamace zařízení vyzvednuto prodávajícím přímo u reklamujícího. Reklamační lhůta pak poběží od data vyzvednutí zboží.

 

16)              O uplatněné reklamaci sepíše prodávající s kupujícím reklamační protokol. Prodávající se vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje a doklady (viz. bod 14) neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy prodávajícího, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a není povinen vadu odstranit.

 

17)              O oprávněnosti reklamace rozhodne prodávající většinou při jejím uplatnění. Ve složitějších případech, kdy je nutno zajistit odborné posouzení nebo vyjádření výrobce, rozhodne prodávající o její oprávněnosti do 3 (tří) pracovních dnů, nebude-li s kupujícím sjednána lhůta jiná.

18)              Některé reklamované výrobky je nutné poškodit/zničit za účelem řádného posouzení oprávněnosti práva z vadného plnění, popř. práva ze záruky. V případě, že odpovědnost prodávajícího z vadného plnění, popř. právo ze záruky, nebude prokázána, a reklamace bude prodávajícím odmítnuta, je z toho důvodu nárok kupujícího na vrácení reklamovaného výrobku ve stavu před posouzením vyloučen a prodávající není povinen kupujícímu hradit škodu na zboží vzniklou poškozením/zničení při posouzení nebo škodu s tím související. Pokud bude právo kupujícího z vadného plnění, popř. právo ze záruky prokázáno a reklamace prodávajícím uznána, je kupující oprávněn požadovat náhradu poškozeného/zničeného výrobku prodávajícím, pokud vada zboží nebude odstraněna dodáním nového zboží nebo dodáním chybějící části zboží.

 

19)              Reklamace bude prodávajícím vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, nebude-li účastníky sjednána lhůta delší.

 

20)              Pro kupujícího, který není spotřebitelem, se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku, že výskyt opravitelné vady se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné. Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na:

a)      odstranění vady anebo

b)      dodání nového zboží

c)      přiměřenou slevu z kupní ceny,

a to podle volby prodávajícího.

V případě neodstranitelné vady, která způsobí nefunkčnost zboží, jde o podstatné porušení smlouvy a kupující má právo na:

a)      dodání nového zboží, anebo

b)      přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c)      odstoupení od smlouvy.

 

21)              Kupující spotřebitel má právo, nemá-li prodané zboží stanovené vlastnosti:

a)      požadovat bezplatné odstranění vady, pokud jiné nároky jsou zjevně k povaze vady neúměrné a vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu;

b)      požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (požadovat výměnu jen vadné součásti věci, pokud se vada týká pouze součásti věci). Dodání nové věci může kupující rovněž požadovat v případě, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

c)      odstoupit od smlouvy jen, není-li možné požadovat dodání nové věci, nebo pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

d)      požadovat přiměřenou slevu, a to zejména v případě, mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo, že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

22)              Náhrada související škody, jež kupujícímu vznikne v souvislosti s vadou zboží, je ze strany prodávajícího limitována do výše kupní ceny zboží, maximálně však do výše 10.000,- Kč.

Náhrada nákladů kupujícího spojených s uplatněním reklamace, je ze strany prodávajícího limitována prokázanými účelně vynaloženými náklady, maximálně však do výše 2.000,- Kč.

 

23)              V případě, že právo kupujícího z vadného plnění, popř. právo ze záruky, nebude prokázáno, a reklamace bude prodávajícím odmítnuta, a prodávajícímu vznikne škoda v podobě účelně vynaložených nutných nákladů na prověření reklamace, je prodávající oprávněn požadovat tyto náklady po kupujícím. K zajištění splnění této povinnosti kupujícího je prodávající oprávněn požadovat složení finanční jistoty v přiměřené výši. Ostatní náklady spojené s uplatněním reklamace (např. náklady diagnostiky) vynaložené kupujícím si nese kupující.

 

24)              V případě, že zboží předané k reklamaci nebude kupujícím vyzvednuto do 30 dnů od výzvy prodávajícího kupujícímu k vyzvednutí zboží a) po odmítnutí reklamace nebo b) po odstranění vady zboží po uznání reklamace, má prodávající právo takové zboží uskladnit a vyúčtovat kupujícímu skladné dle ceníku. Pokud si kupující zboží nevyzvedne ani do 6 měsíců od výzvy prodávajícího, je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího zlikvidovat, aniž by jakkoli odpovídal kupujícímu za škodu.  

 

25)              Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady z(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) prodávající jako správce osobních údajů INFORMUJE kupujícího, že ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE získané od kupujícího jako subjektu údajů v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, jméno a příjmení statutárního zástupce, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, číslo poštovní datové schránky, podpis, přičemž právním důvodem zpracování je smluvní požadavek a účelem zpracování je plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány jinému správci, nebudou předávány do třetích zemí, budou zpracovány zpracovatelem na základě smluvního vztahu se správcem, budou uchovávány v listinné podobě, jako dokument v elektronické podobě a v databázi v elektronické podobě, ohledně osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu + 10 let. Kupující má právo na přístup ke svým údajům za účelem kontroly a pořízení jejich kopie. Má právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, uplatnění námitky, výmaz po skončení zpracování. Má právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů), pokud by nakládání s osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy. Kontaktní údaje správce ohledně osobních údajů jsou: ELIT CZ, spol. s r.o., e-mail: privacy@elit.cz, tel. : 271022222.

 

26)              Tento reklamační řád je účinný od   01.06.2018 .

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag